Helhetlig kartlegging av bygg – Enova

 • 12. februar 2021

Støtteprogrammet avvikles i 2021 og siste frist for å søke støtte er 15. mars 2021.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning har god erfaring med slike søknader og tar ansvar for søknadsprosessen der det er ønskelig.

Helhetlig kartlegging av bygg | Enova

Generell info – hva og hvorfor

En helhetlig kartlegging av bygget bidra til at byggeier får god oversikt over byggets tilstand, og vil få en god og målrettet verktøykiste for å kutte energibruk, kostnader og miljøbelastning. Tiltakene som foreslås kan tas videre etter energikartleggingen, eller kan brukes som del av en lengre plan for energioppgradering eller generelt vedlikehold. Fordeler og utbytte ved helhetlig kartlegging:

 • Detaljert fremstilling av kostnadseffektive energisparetiltak med lønnsomhetsvurdering
 • Kartlegging og vurdering av tilstand på tekniske anlegg
 • Identifikasjon av unødvendige energi- og pengesluk
 • Verktøy for å redusere byggets klima- og miljøpåvirkning
 • Etablering av forenklet energiledelse
 • Innhenting av informasjon som vil forenkle fremtidig utarbeidelse av energimerkeattest og energivurdering av tekniske anlegg

En helhetlig kartlegging er en utmerket start dersom en har ambisjon om å heve eksisterende bygg til dagens nivå hva gjelder teknologi, energi og bærekraft.

 • Enova støtter inntil 50 % av kostnad til utredning av bygningsmasse og aktuelle tiltak.
 • Mulige støttebeløp avhengig av ambisjonsnivå og størrelse på bygg:
  o Helhetlig kartlegging + inngåelse av energisparekontrakt: inntil 4 kr/m2
  o Helhetlig kartlegging: inntil 2 kr/m2
 • Det er valgfritt om det er ønskelig å inngå energisparekontrakt, og dette trenger ikke avtales før prosjektets start
 • Støtteprogrammet Helhetlig kartlegging av bygg finansierer ikke konkrete tiltak, herunder fysisk utstyr/installasjoner, systemer, programvare o.l.
 • Eier av eiendommen må inneha rolle som søker og belastes kostnaden for den helhetlige kartleggingen da påløpte kostnader skal rapporteres til Enova og benyttes som grunnlag for å beregne støttebeløpet som utbetales til eiendommens eier
 • Det forutsettes at eiendommen er større enn 15 000 m2 BRA

Ved helhetlig kartlegging av bygg gjøres følgende:

 • Befaring på eiendommen og gjennomgang av dokumentasjon og tekniske anlegg med spesielt fokus på:
  a. Tekniske anlegg: oppbygging, funksjon og tilstand
  b. Byggtekniske komponenter (isolasjonsevne og størrelser på vegger, vinduer, dører, porter, o.l.)
  c. Inndeling av bygg etter bruksområde og bruksmønster (kontor, forretning, verksted, o.l.).
 • Utarbeidelse av simuleringsmodell som beregner energibruk med bakgrunn i informasjon fra befaring og dokumentasjon
 • Sammenligne simuleringsmodell og faktiske måledata for å identifisere forbedringspotensial
 • Legge inn forbedringsforslag i simuleringsmodell og anslå energisparepotensiale. Eksempler på forbedringstiltak kan være:
  a. Installere automatikk for bedre styring av varme, ventilasjon og faktisk bruk
  b. Utbedring av fjernvarmestyring
  c. Oppgradering av tekniske anlegg eller komponenter i tekniske anlegg for å øke effektivitet
  d. Installasjon av solcellepaneler eller annen lokal energiproduksjon
  e. Oppgradering av byggtekniske komponenter
 • Vurdere lønnsomhet for aktuelle tiltak
 • Utarbeidelse av rapport for fremstilling resultater fra den helhetlige kartleggingen
 • Rapportering til Enova dersom byggeier selv ikke vil inneha ansvar for dette

Når dette er gjort er det mulig å gå videre med ett eller flere av tiltakene som er foreslått i rapporten. I slik tilfelle er det naturlig å inngå en energisparekontrakt med en energientreprenør som da garanterer for energibesparelser. Ved inngåelse av slik kontrakt vil i tillegg støtten til kartleggingen dobles fra 2 til 4 kr/m2. Ved inngåelse av en slik kontrakt er det mulig å legge opp til at kostnader og besparelser deles mellom energientreprenør og byggeier. Da har begge parter incentiv til å kutte energibruk