EUs taksonomi setter bærekraft høyt på agendaen i eiendomsbransjen

 • 15. mars 2021

Det grønne skiftet har fått en taktendring den siste tiden i forbindelse med utrullingen av EUs taksonomi, som er et system som definerer bærekraftige prosjekter i en rekke bransjer. Systemet stiller også strenge krav til bygg- og eiendomsbransjen, og vil gi bedre økonomiske vilkår for prosjekter som kan klassifiseres som bærekraftig.

Hvorfor kommer dette nå, hvilke krav stilles i taksonomien, og hva kan eiendomsaktører med bærekraftambisjoner gjøre for å imøtekomme de nye kravene?

EU innfører fra 2021 et sett med kriterier som skal gi en felles europeisk forståelse av hva som er bærekraftig. Systemet, som kalles for EUs taksonomi, er del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Taksonomien skal gjøre det enklere å skille ut finansielle aktiviteter som er bærekraftige, med den hensikt å skyve kapital mot bærekraftige investeringer.

Bygg og eiendom er en av ni hovedkategorier av økonomiske aktiviteter som er underlagt EUs taksonomi. Regelverket vil gi bygg- og anleggsbransjen en bedre verktøykasse for å gi en objektiv rapportering av bærekraft og håndtere klimarisiko. Ordningen vil definere et sett med spesifikke krav som må være oppfylt for å kunne klassifiseres som bærekraftig.

Disse kravene er delt inn i seks hovedkategorier:

 1. Utslippskutt
 2. Klimatilpasning
 3. Beskytte hav og marine ressurser
 4. Sirkulærøkonomi
 5. Forebygge og kontrollere forurensing
 6. Beskytte økosystemer og biodiversitet

For at en aktivitet skal defineres som bærekraftig må den bidra til vesentlig bedring på minst ett av punktene over, men samtidig unngå betydelig skade på de resterende punktene. For hver av disse kategoriene vil det defineres tekniske screeningkriterier som må oppfylles for at en aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig i henhold til taksonomien.
Taksonomien skal altså peke ut bærekraftige aktiviteter – ikke selskaper.

For de to øverste kategoriene skal det rapporteres allerede fra januar 2022. Det er viktig å understreke at det kun er finansaktører og store foretak som er direkte pålagt rapporteringskrav, men mindre aktører kan bli pålagt tilsvarende rapportering fra investorer, kunder eller banker. Det kan derfor være lurt å gjøre seg kjent med taksonomien allerede nå.

Taksonomien har lansert en rekke tekniske krav til aktiviteter som anses å kunne gi et betydelig bidrag mot et bærekraftig samfunn.

Disse kravene er delt sektorvis og stiller spesifikke krav som må godkjennes for at en økonomisk aktivitet skal anses som bærekraftig.
De tekniske kravene er foreløpig bare publisert for kategori 1 og 2, som er utslippskutt og klimatilpasning.

Les hele den tekniske rapporten med krav her: Technical annex to the TEG final report on the EU taxonomy (europa.eu)


De viktigste kriteriene for bygg- og eiendomsbransjen er listet under kapittel 8: «Bygg og eiendomsaktiviteter», som er delt i følgende hovedaktiviteter:

 • Nye byggeprosjekter
 • Rehabilitering av bygg
 • Individuelle aktiviteter og tjenester
 • Overtakelse og eierskap

Eksempler på andre krav som kan bli viktige for eiendomsbransjen er nevnt under kapittel 4 (forsyning av elektrisitet, gass, damp og luftkondisjonering) og kapittel 7 (informasjon og kommunikasjon). Disse kapitlene løfter fram og setter krav til følgende aktiviteter:

 • Produksjon av EL fra solceller
 • Elektrisk og termisk energilagring
 • Installasjon og drift av elektriske varmepumper
 • Produksjon av varme/kjøling fra spillvarme
 • Data-drevne løsninger for å redusere klimagassutslipp

Under følger eksempler på fremsatte krav for at en aktivitet skal anses å gi et betydelig bidrag til klimagassutslipp (kategori 1):

 • Nye bygg skal ha 20 % lavere energibehov per BRA enn lokal NZEB (nearly zero-energy building) definisjon
 • Ombygging/rehabilitering må redusere byggets energibehov per BRA med minimum 30 % eller tilfredsstille minimumskrav til energiprestasjon gitt i EPBD (EU-regulativ)
 • Tjenester og tiltak på eksisterende bygg:
  • Tjenester og leveranser med hensikt å redusere energibruk og/eller klimagassutslipp kan klassifiseres som grønt iht. taksonomien. Dette inkluderer alt fra sensorer, programvare og styringssystemer til lokal energiproduksjon og varmepumper
  • Rådgivingstjenester som energivurdering, energirådgiving, energi- og miljøledelse, og energitjenestekontrakter vurderes som grønt iht. taksonomien
 • Oppkjøp og eie av næringsbygg:
  • Bygg bygget i eller etter 2021 må tilfredsstille krav for nye bygg
  • Bygg bygget før 2021 må ha årlig energibehov per BRA blant topp 15 % av nasjonalt/lokalt snitt av eksisterende bygg i samme kategori
  • Næringsbygg over 1000 m2 eller installert varmeeffekt over 290 kW har ekstra krav om effektiv drift av bygningsmasse ved hjelp av aktiv energi- og miljøledelse eller tilsvarende

Tiltakene legger i stor grad opp til nasjonale målestokker for vurdering av bygg og tiltak. For eksempel gjennom å kreve at energibehov per BRA er blant topp 15 % av lokalt snitt, eller krav om energibehov iht. nZEB-definisjoner. Nesten nullenergibygg (NZEB) er ikke offisielt definert i Norge, og bør snarlig komme på plass slik at bransjen har et felles og tydelig rammeverk å forholde seg til. Energimerkeordningen er forventet oppdatert i løpet av 2021, og det er store forventninger til at taksonomien er hensyntatt i den nye versjonen.

I taksonomien er det allerede framsatt en rekke krav som innebærer vurderinger fra flere ulike fagområder. Det vil derfor bli utfordrende å følge opp om prosjekter planlegges og driftes i henhold til kravene. Det bør derfor komme på plass bransjestandarder eller andre verktøy, som forenkler oppfølgingen av aktiviteter med bærekraft-ambisjoner, slik at det i minst mulig grad er mangel på kunnskap og ressurser som bremser utviklingen. BREEAM er et eksempel på en slik standard, som både ivaretar planleggings- og driftsfasen, og som har et bredt faglig nedslagsfelt.

Flere storbanker har allerede varslet at de vil gi bedre økonomiske betingelser til bærekraftige eiendomsprosjekter, for eksempel gjennom økt belåningsgrad og lavere renter. For å få tilgang til disse fordelene stilles det krav til at prosjektet er sertifisert gjennom anerkjente sertifiseringsprogrammer, som nettopp BREEAM er et eksempel på.


Valg av verktøy og arbeidsmetode avhenger av type aktivitet og ambisjonsnivå – ta kontakt for en uforpliktende prat med en av våre rådgivere.

Vi har god erfaring og kompetanse innen:

 • BREEAM og BREEAM In-Use
 • Helhetlig kartlegging av bygg
 • Miljøregnskap: datafangst og strukturering samt oppfølging av tiltak
 • Energi- og miljøledelse
 • Energimerkeordningen
 • Energisparekontrakter