Veien mot en energieffektiv fremtid 

  • 23. november 2023

Denne høsten presenterte regjeringens sin Handlingsplan for energieffektivisering og tar et avgjørende steg mot å oppfylle våre energieffektiviseringsmål. Dette er den første gangen en norsk regjering har utarbeidet en helhetlig handlingsplan for å fremme energieffektivisering på tvers av alle sektorer i norsk økonomi. 

Det er blant annet satt tydelige mål for å forbedre energiintensiteten og redusere strømforbruket i eksisterende bygg. Dette markerer en viktig milepæl i landets vei mot en mer bærekraftig fremtid. Ved å øke energieffektiviteten med 30 prosent innen 2030, tar regjeringen et grep for å bruke energi mer fornuftig, samtidig som det legges vekt på verdiskaping og vekst for både befolkning og økonomi. 

Les hele handlingsplanen herMålrettet Innsats i Eiendomssektoren 

EKSISTERENDE BYGNINGMASSE 🏘️

Med et mål om å spare 10 TWh i eksisterende bygningsmasse, retter regjeringen oppmerksomheten mot å redusere strømforbruket i byggene. Dette bidrar ikke bare til en raskere overgang til et lavutslippssamfunn, men legger også grunnlaget for ny industri. Etter Stortingets vedtak i 2016, har Regjeringen gitt NVE i oppdrag å evaluere om målet heller bør fokusere på en 10 TWh-reduksjon i strømforbruket.

BYGGTEKNISKE KRAV ✅

Handlingsplanen varsler en evaluering av energikravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og relevante krav i byggesaksforskriften. Målet er å øke energieffektiviteten, styrke energifleksibilitet og lokal energiproduksjon. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal evaluere kravene for både nybygg og eksisterende bygg.

STØTTEORDNINGER FRA ENOVA ♻️

Regjeringen har styrket Enovas mandat og ressurser for å fremme energieffektivisering i bygg. Enova tilbyr støtte til både modne og umodne teknologier for å oppmuntre til energieffektive investeringer og bidra til implementeringen av energisparende tiltak. 

EIENDOMSFORVALTERENS ROLLE 


Kjeldsberg Eiendomsforvaltning besitter unik kompetanse og spiller en viktig rolle i gjennomføringen av energieffektive tiltak i bygg. Vi har ressursene som kreves for å initiere, implementere og følge opp energisparende tiltak. Dette inkluderer: 

Gjennomføre energikartlegging ♻️

Vi gjennomfører grundige energikartlegginger for å identifisere de mest hensiktsmessige tiltakene for å redusere energiforbruket for hver enkelt eiendom. 

Vår prosess involverer en grundig befaring av eiendommen, samt en gjennomgang av all tilgjengelig dokumentasjon. Ved hjelp av avansert programvare beregner vi energiforbruket og simulerer potensielle energireduksjoner ved å implementere spesifikke tiltak som for eksempel etterisolering eller oppgradering av tekniske anlegg.  

Implementering av energieffektive tiltak 🔋

Dersom våre kunder ønsker å implementere de foreslåtte tiltakene, tilbyr vi en helhetlig støtte. Vi kan agere som prosjektleder, innkjøper, faglig støtte eller teknisk koordinator gjennom hele prosessen. Våre tjenester inkluderer også utarbeidelse av kravspesifikasjoner og tilbudsunderlag, samt å fungere som byggherreombud for å sikre at prosjektet går smidig og etter planen. 

Videre kan vi påta oss rollen som utførende innen byggautomasjon. Dette innebærer installasjon av komplette automatikkanlegg i bygg, inkludert både fysisk installasjon og programmering, for å sikre optimal drift og kontroll av energisystemene.  

Økonomisk støtte 💰

Enova har utviklet støtteordninger rettet mot energieffektivisering i eksisterende bygg. Disse støtteprogrammene omfatter blant annet tilskudd til energikartlegging, investeringer i energieffektive løsninger og støtte til omlegging til fornybare energikilder. Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan bistå deg som byggeier i søknadsprosessen for å sikre korrekt dokumentasjon og en ryddig prosess.  


Energisparing i eksisterende bygg er en vesentlig del av å oppnå nasjonale klimamål og redusere klimaavtrykket. Regjeringens handlingsplan og Enovas støtteordninger gir eiendomsforvaltere muligheten til å spille en nøkkelrolle i overgangen til en mer energieffektiv og bærekraftig bygningsmasse. For byggeiere vil det å utnytte kompetansen eiendomsforvaltere sitter med være en nøkkelfaktor for å redusere energiforbruket i eksisterende bygg og sikre en grønnere fremtid.  

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning tilbyr skreddersydde løsninger og omfattende støtte gjennom alle stadier av energioptimaliseringsprosessen, med sikte på å maksimere effektiviteten og minimere energiforbruket for din eiendom.