ENERGIKARTLEGGING: NØKKELEN TIL ENERGIOPTIMALISERING AV BYGNINGSMASSE 

  • 12. desember 2023

Skal vi nå klimamålene våre det avgjørende å forstå og omfavne prinsippene for energieffektivitet og bærekraft innen bygningsforvaltning. En avgjørende strategi for å oppnå dette er å gjennomføre en omfattende energikartlegging av bygninger. 

En energikartlegging representerer en dyptgående analyse av et byggs energibruk, effektivitet og ytelse. Denne metodiske prosessen inneholder flere nøkkeltrinn som er essensielle for å forstå og forbedre energiforbruket i et bygg. 

♻️♻️♻️

Første steg i en energikartlegging er å samle omfattende data om bygningens struktur, tekniske systemer og energiforbruk. Dette omfatter en grundig undersøkelse av bygningens skall, inkludert isolasjon, vindustype og varmesystemer. Samtidig vurderes oppvarmings- og kjølesystemer, belysning og andre faktorer som påvirker energiforbruket. Denne detaljerte gjennomgangen identifiserer områder med betydelig energitap eller ineffektivitet, som for eksempel varmetap, lekkasjer eller utdaterte enheter. 

Basert på disse funnene utvikles en energiberegningsmodell som evaluerer lønnsomheten av ulike energisparetiltak. Alle disse dataene, sammen med funnene fra kartleggingen, sammenstilles deretter i en omfattende rapport. Denne rapporten inneholder spesifikke anbefalinger og tiltak for å forbedre bygningens energieffektivitet, med forslag til oppgraderinger, investeringer i mer effektive enheter og endringer i driftsprosesser. 

En handlingsplan utarbeides deretter, med en detaljert fremgangsmåte for å implementere de anbefalte tiltakene. Denne planen inkluderer tidsplaner, kostnadsestimater og ressursallokering for å effektivt gjennomføre nødvendige endringer. 


Prosessen

Kartlegging av bygget: 

Det samles inn omfattende informasjon om bygningens struktur, tekniske systemer og energiforbruk. Dette inkluderer en undersøkelse av bygningsskallet hvor slik som isolasjonstykkelse, andel og type vindu blir kartlagt.  Oppvarmings- og kjølesystemer, belysning og andre relevante faktorer knyttet til bygningens energiforbruk identifiseres etterfulgt av en detaljert gjennomgang av bygningens energisystemer for å identifisere områder med stort energitap eller ineffektivitet. Dette kan innebære å undersøke varmetap, lekkasjer, samt identifisere utdaterte eller underpresterende enheter/systemer.

Rapportering: 

Basert på funnene, i kartleggingen av bygget, utarbeides en energiberegningsmodell for å for å evaluere lønnsomheten av ulike energibesparende tiltak. 

Alle funn og resultater fra energikartleggingen blir sammenstilt i en rapport. Denne rapporten inneholder konkrete anbefalinger og tiltak for å forbedre bygningens energieffektivitet. Anbefalingene kan inkludere oppgraderinger av bygningskropp, investeringer i mer effektive enheter eller endringer i drifts- og vedlikeholdsprosesser.

Implementering av tiltak: 

Det utarbeides en handlingsplan som beskriver trinnvise tiltak for å gjennomføre de anbefalte tiltakene. Dette kan inkludere tidsplaner, kostnadsestimater og ressursallokering for å gjennomføre de nødvendige endringene.  


Hva kan energikartlegging tilby?  

Energikartlegging gir eiendomsforvaltere og driftsansvarlige verdifull innsikt i bygningens energibruk og muligheter for å redusere kostnader og miljøpåvirkning, samtidig som den opprettholder eller forbedrer komfort og funksjonalitet. Den representerer veien mot en mer effektiv, bærekraftig og kostnadseffektiv bygningsmasse, og er en sentral komponent i dagens tid med økt fokus på energieffektivitet og miljøbevissthet.

En energikartlegging utgjør derfor en strategisk investering for å fremtidssikre og optimalisere bygningsmassen. 🌎🏘️