Energimerkeforskriften

Vet du hvilket energimerke ditt bygg har?

Energimerkeforskriften

Forskriften skal bidra til å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut.

Energimerkeattest

For alle yrkesbygg er det obligatorisk å ha en energimerkeattest ved salg eller utleie av eiendommen. Bygg over 1000 kvm skal til enhver tid ha en gyldig energiattest, og yrkesbygg skal energimerkes av eksperter. Hensikten med merkingen er å vise bygningens energistandard, og i markedsføring av bygget skal det alltid komme frem hvilket energimerke det har fått. Våre rådgivere innen energi og miljø hjelper deg med energimerkingsprosessen, og har ekspertkompetanse på området slik at vi tar ansvar for at alt gjøres etter kravene.

Vi utarbeider en energiberegning av bygningsmassen ved å bruke det dynamiske beregningsverktøyet SIMIEN v.6.016. Bygget modelleres inn i ulike soner ut fra bruk, temperatursoner og ventilasjonsinndeling. Videre utføres det en vurdering av lekkasjetall, kuldebroverdier, tekniske inndata og U-verdier for tak, yttervegg, gulv og glassfelter der hvor det ikke finnes dokumentasjon på dette.

Energiattesten lastes opp på www.energimerking.no.

Energivurdering av tekniske anlegg

Vi gjennomfører energivurderingen av de tekniske anleggene på dine bygg, slik at det blir gjort etter de kravene og reguleringene som er. Det er satt krav om at energivurdering av tekniske anlegg skal gjennomføres regelmessig. Hensikten med denne ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Energimerking av bygningen og energivurderingen kan gjøres samtidig for best mulig effektivitet.

Arbeidet innebærer:

  • Gjennomgang av dokumentasjon (servicerapporter mm.).
  • Gjennomgang av målinger på tekniske anlegg.
  • Beregning av energiytelsen for tekniske anlegg.
  • Sammenstilling av rapport med forslag til utbedringstiltak og opplasting av denne på energimerking.no.