Klimaregnskap

Har du oversikt og kontroll over ditt klimafotavtrykk?

Klimaregnskap

Klimaregnskap er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere påvirkningen som bygninger, bedrifter og organisasjoner har på klimaet. For at man skal kunne redusere klimafotavtrykket, er det viktig å vite hvor man står. Dette gjør at bedriften kan prioritere de områdene hvor de har størst påvirkning og kan sette mål og legge planer. Klimaregnskapet gir oversikt over hvor klimafotavtrykket er størst og hvor tiltak bør gjennomføres. Oppfølging og rapportering gir informasjon om tiltakene har hatt forventet effekt.

Vi hjelper deg

Kjeldsberg bistår med utarbeidelse av klimaregnskap for bruk internt og eksternt. Fremover vil det stilles større krav til ekstern rapportering av klimagassutslipp og det forventes at man kan fremlegge strategi og handlingsplan for reduksjon av disse. Dette er en sentral del av FNs bærekraftmål, og etterspørres mer og mer i leverandørkjeder. Vi definerer klimagassutslipp basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). Sammen med deg kartlegger vi virksomhetens utslippskilder og utarbeider et klimaregnskap.